Encouraging people around the world since 1991 !!

Translated into Dutch by 
Johan Komrij,  from the Netherlands
 

[KARAOKE VIDEO - Wonderbaarlijk kruis - versie 1]

[KARAOKE VIDEO - Wonderbaarlijk kruis - versie 2]

[KARAOKE VIDEO - Wonderbaarlijk kruis - gezongen]

[KARAOKE VIDEO - O, het wond're kruis - versie 1]

[KARAOKE VIDEO - O, het wond're kruis - versie 2]

[KARAOKE VIDEO - O, het wond're kruis - gezongen]

[Midi-karaoke - Wonderbaarlijk kruis]
Sequenced by: Michael Jester

[Midi-karaoke - O, het wond're kruis]
Sequenced by: Michael Jester

 
Toonhoogte G, calypso versie (Cara´bische dansmuziek)
van het lied "When I survey the wondrous cross", geschreven
door Isaac Watts in 1707. De Nederlandse vertaling van dit lied
"Als ik het won'dre kruis aanschouw" is te vinden als gezang 48 in de
Hervormde gezangenbundel uit 1938. Deze vertaling is ook terug te vinden
in de coupletten van het lied dat hieronder de titel "O, het wond're kruis"
heeft gekregen. Het nieuwe refrein van Ralph is extra toegevoegd en
"Wonderbaarlijk kruis" is een geheel nieuwe vertaling van dit lied.
Het lied "Het tragisch lot" gebruikt dezelfde tekst van Watts.
 

Wonderbaarlijk kruis

Het tragisch lot van Christus' kruis,
die aanblik doet mijn trots teniet.
Mijn ijdel aanzien is aan gruis,
mijn zonde doet Hem veel verdriet.

Refrein:
Wonderbaarlijk kruis
(Wonderbaarlijk kruis),
levensbron van mij
(levensbron van mij).
Jezus is de prijs
(Jezus is de prijs),
betaald, Hij maakt me vrij!

O Heer, behoed me voor grootspraak,
veilig door het geslachte Lam.
Vergeefs gezwoeg dat mij goed smaakt,
offer ik op, erend Uw naam.

Refrein

Kijk naar Zijn handen, voeten, hoofd,
gemengd lief en leed sijpelt neer:
leed door ons zondaars; heil beloofd,
liefde voldaan zonder verweer.

Refrein

Als ik op aarde was gekroond,
mij was geen eerbetoon teveel.
Liefde zo hemelsbreed en schoon,
eist mijn ziel, mijn zijn, mij geheel.

Refrein 2x

 

O, het wond're kruis

(vertaling verzen uit een bundel van 1938)

Als ik het wond're kruis aanschouw,
waar Christus stierf, die 't al volbracht,
dan voel ik, hoe 'k mijn trots berouw
en 't rijkst gewin slechts schade acht.

Refrein:
O, het wond're kruis
(O, het wond're kruis),
levensbron van mij
(levensbron van mij).
Jezus is de prijs
(Jezus is de prijs),
betaald, Hij maakt me vrij!

Verbied mij dan elk pralend woord
voor al wat niet uw kruis is, Heer,
en laat mij, wat m' op aard bekoort,
ten offer leggen voor U neer!

Refrein

Te klein is 't offer, dat ik bood,
al waar' al 't goed der aard' mijn deel.
Uw wond're liefde, godd'lijk groot,
eist alles, ja mijzelf geheel.

Refrein

Lof Hem, die door zijn kruis en dood
gena voor zondaars heeft bereid!
Lof Hem en zijne liefde groot,
alom en tot in eeuwigheid!

Refrein 2xLiteral translation of Oh The Wondrous Cross:

The tragic fate of Christ's cross,
that sight does destroy my pride.
My vain respect is to smithereens,
my sin causes Him a lot of grief.

Chorus:
Wondrous cross (wondrous cross),
Source of Life of me
(Source of Life of me),
Jesus is the price
(Jesus is the price),
paid, He makes me free!

O Lord, protect me from boasting,
safely through the slaughtered Lamb.
Vainly toil that tastes good to me,
I'm sacrificing, honoring Your name.

Look at His hands, feet, head,
mixed love and sorrow seeps down:
sorrow by us sinners; promised salvation,
love paid without defense.

If I was crowned on earth,
no tribute was too much for me.
Love so enormous/vast and beauteous,
claims my soul, my being, me completely.

 


 

The original can be found here:

 

Translation Tips

Lyrics to translate (set #1)
Lyrics to translate (set #2)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dutch Translations Page

Johan's other Karaoke files

 

Copyright 1999,  Ralph Merrifield
New Hope Music, PO Box 1612, Westboro MA 01581

You have our encouragement and permission
to duplicate and share this song for all "not-for-profit" purposes
(ie. corporate worship, overheads, songbooks, 
web sites, give-away copies).
Please contact New Hope for other uses. Thanks !!!

Ralph Merrifield's E-mail